Pozovi 020 450 000

Politika privatnosti podataka


Društvo za telekomunikacije Orion telekom doo Podgorica, Ulcinjska 7D, Vas ovom Politikom privatnosti obavještava o načinu obrade Vaših privatnih podataka odnosno podataka o ličnosti u vezi sa korišćenjem mobilne aplikacije Orion TV, koja se može preuzeti posredstvom Google Play-a, te ostalih prodavnica aplikacija na kojima je Orion TV dostupna. Prilikom instaliranja aplikacije ćete biti upoznati sa Uslovima korišćenja aplikacije i Politikom privatnosti, koja čini sastavni dio Uslova korišćenja. Prihvatanjem ovih dokumenata i korišćenjem aplikacije se saglašavate sa obradom Vaših podataka na način koji je opisan u Politici privatnosti.


Podaci koje obrađujemo

Podaci o nalogu i podaci za plaćanje
Aktivacija aplikacije se vrši nakon njenog povezivanja sa putem njene instalacije Vašim Gmail nalogom korisnika ili unošenjem perosnalizovanih pristupnih parametara, korisničkog imena i šifre, koji možete samostalno promijeniti. Prilikom povezivanja sa Vašim Gmail nalogom, preuzimamo podatke o Vašoj adresi elektronske pošte. U slučaju plaćanja za korišćenje aplikacije, od Vas će biti zatraženo da unesete podatke o svom imenu, prezimenu, broju telefona, broju kreditne kartice i ostalim podacima koje banka može zahtijevati za plaćanje. Prilikom aktivacije ili u toku korišćenja aplikacije možete biti zamoljeni i za dodatne opcione podatke, kako bismo bili u mogućnosti da sadržaj aplikacije prilagodimo Vašim preferencijama.


Zadržani i tehnički podaci
Prilikom korišćenja aplikacije u našem sistemu, u skladu sa zakonskom obavezom, zadržavamo podatke o Vašoj lokaciji i korišćenju usluge, kao što su: mrežni identitet (IP adresa računara ili proxy server koji korisite za pristup Internetu), identifikacija komunikacionog Vašeg uređaja, datum i vrijeme održavanja elektronske komunikacije, početak, kraj i trajanje elektronske komunikacije. Takođe možemo prikupljati tehničke podatke o operativnom sistemu koji koristite, Internet konekciji / mreži, Internet i mobilnom operatoru.


Podaci o aktivnosti
Aplikacija takođe biljleži podatke o korisničkom ponašanju kao što su način korišćenja aplikacije, podaci o gledanosti kanala, količina vremena provedenog na aplikaciji i druge slične informacije. Istraživanje zadovoljstva i ankete. Prilikom korišćenja aplikacije možete biti zamoljeni da ocijenite aplikaciju ili da učestvujete u istraživanju ili anketi koja ispituje zadovoljstvo korisnika.


Kolačići
U toku korišćenja, aplikacija može automatski prikupljati kolačiće (cookies). Kolačići su datoteke koje se pohranjuju u hard disku Vaših uređaja, uz Vašu saglasnost, prilikom posjećivanja web sadržaja. Kada koristitie Orion TV aplikaciju možete primiti kolačić trećeg lica. Kolačići omogućavaju korisničko iskustvo koje je prilagođeno Vašim preferencijama. Kolačići takođe omogućavaju informacije o korišćenju u cilju unaprjeđenja usluge i ukazuju na potrebu otklanjanja grešaka odnosno unaprjeđenja aplikacije. Ukoliko želite da izbrišete ili onemogućite kolačiće na svom uređaju, to možete učiniti u postavkama u svom uređaju.


Google Analytics
Ukoliko kontaktirate korisnički servis Orion telekoma imajte u vidu da se razgovori mogu snimati radi dokazivanja i izvršavanja prava i obaveza, o čemu ćete uvijek biti obaviješteni preko telefonskog automata prije započinjanja razgovora.


Komunikacija sa korisnikom
U toku korišćenja aplikacija može automatski prikupljati kolačiće (cookies). Kolačići su datoteke koje se pohranjuju u hard disku Vaših uređaja, uz Vašu saglasnost, prilikom posjećivanja web sadržaja. Kada koristitie Orion TV aplikaciju možete primiti kolačić trećeg lica. Kolačići omogućavaju korisničko iskustvo koje je prilagođeno Vašim preferencijama. Kolačići takođe omogućavaju informacije o korišćenju u cilju unaprjeđenja usluge i ukazuju na potrebu otklanjanja grešaka odnosno unaprjeđenja aplikacije. Ukoliko želite da izbrišete ili onemogućite kolačiće na svom uređaju, to možete učiniti u postavkama u svom uređaju.


Načini i svrha obrade podataka

Zasnivanje pretplatničkog odnosa i pružanje usluga
Vaši podaci se koriste radi kreiranja Vašeg korisničkog naloga odnosno aktivacije aplikacije, u cilju korišćenja aplikacije, utvrđivanja Vašeg identiteta i legitimiteta prilikom prijema i obrade zahtjeva i reklamacija, omogućavanja korisničke i tehničke podrške, prilagođavanja sadržaja aplikacije.


Unaprjeđenje i razvoj usluga
Podaci o korišćenju aplikacije se koriste radi analize korisničkog ponašanja, rada aplikacije, gledanosti kanala, kompatibilnosti aplikacije sa operativnim sistemima ili uređajima, detektovanja grešaka i prekida u pružanju usluge i slično, kako bismo bili u mogućnosti da unaprijedimo funkcionalnosti, otklonimo greške i prilagodimo Vam sadržaje aplikacije.


Komunikacija sa korisnicima i promotivne svrhe
Prikupljene podatke možemo obrađivati radi komunikacije sa Vama, interaktivnih funkcija aplikacije, dostavljanja obavještenja putem aplikacije ili na drugi način. Omogućavamo Vam da opozovete obradu podataka u ove svrhe na taj način što ćete deaktivirati notifikacije u postavkama Vašeg uređaja. Takođe, Vaše kontakt podatke (adresu elektronske pošte i broj telefona) možemo koristiti u promotivne svrhe odnosno radi dostavljanja obaveštenja o uslugama i promotivnim akcijama Orion telekoma i povezanih privrednih društava.


Zaštita prava, imovine i interesa Orion telekoma
Vaše podatke možemo obrađivati ukoliko je obrada podataka neophodna ili primjerena za zaštitu prava, imovine i interesa Orion telekoma ili trećih lica, poštujući ograničenja predviđena važečim propisima.


Korisnici podataka i lica kojima se podaci prenose

Rukovalac podataka
Rukovalac podataka je ORION TELEKOM doo Podgorica, Ulcinjska 7d, PIB 02768674.


Državni organi i nosioci javnih ovlašćenja
Orion telekom je u zakonskoj obavezi da podatke dostavlja nadležnim državnim organima i nosiocima javnih ovlašćenja na njihov propisan zahtev.


Članovi Orion Telekom Holdings B.V. grupe
Vaše lične podatke možemo proslijediti svom osnivaču – matičnoj kompaniji Orion Telekom Holdings B.V. Amsterdam Holandija i članovima Orion Telekom Holdings grupe. Ovo uključuje i zaposlena, radno angažovana lica, zastupnike i punomoćnike ovih lica.


Dobavljači usluga
Podaci se mogu proslijediti i dobavljačima Orion telekoma koji pružaju usluge u vezi sa aplikacijom, kao što su usluge održavanja, analize, marketinga, razvoja i slično, uključujući i zaposlena i radno angažovana lica, zastupnike i punomoćnike ovih lica. Ovo uključuje i kompaniju Google za potrebe pružanja Google Analytics usluga.


Učesnici u zakonom propisanom postupku
U slučaju zakonom propisanog postupka koji se vodi u vezi sa korišćenjem aplikacije od strane konkretnog korisnika, Orion telekom može, ukoliko je to cjelishodno, radi zaštite svojih prava, imovine i interesa otkriti podatke učesnicima u postupku.


Lice koje preuzima imovinu ili kapital Orion telekoma
U slučaju promjene vlasništva nad kapitalom Orion telekoma, statusne promjene, reorganizacije, restrukturiranja ili prenosa dijela ili cijele imovine Orion telekoma ili pripreme za navedeno, Orion telekom može otkriti Vaše podatke trećoj strani. Ovo uključuje i zaposlene i radno angažovana, zastupnike i punomoćnike tog lica.


Podaci o dostavi
Orion telekom će Vaše podatke dostavljati u zavisnosti od okolnosti, u ograničenom obimu, srazmjerno svrsi obrade. Obaveza svih lica kojima su podaci prenijeti je da čuvaju povjerljivost podataka u skladu sa ugovorom o povjerljivosti podataka, zakonom koji reguliše poslovnu tajnu i zakonom koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti.


Obaveznost i pravni osnov davanja podataka i obrade

Korišćenje aplikacije i davanje podataka je dobrovoljno, osim onih podataka čiju obradu možemo vršiti na osnovu zakonskog ovlašćenja. Pravni osnov obrade Vaših podataka je saglasnost koju ste dali prihvatanjem ove Politike privatnosti i zakon koji reguliše zaštitu podataka o ličnosti.


Izmjena podataka i opoziv pristanka na obradu

Pravo na izmjenu podataka
Omogućavamo Vam da izvršite ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, koje možete realizovati tako što ćete nas kontaktirati putem adrese elektronske pošte office@oriontelekom.me.


Opoziv pristanka na obradu ličnih podataka
Ovlašćeni ste da opozovete pristanak na obradu određenih ličnih podataka, osim onih podataka čiju obradu možemo vršiti na osnovu zakonskog ovlašćenja. Primjera radi, omogućujemo da se odjavite od slanja obaveštenja o uslugama i promotivnim akcijama Orion telekoma i povezanih pravnih lica tako što ćete nas kontaktirati putem adrese elektronske pošte office@oriontelekom.me. Međutim, ukoliko odlučite da opozovete podatke čija je obrada neophodna za korišćenje aplikacije, upućujemo Vas da opoziv izvršite deinstalacijom aplikacije.


Prava u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade, imate pravo na brisanje podataka koji su predmet obrade. Takođe imate pravo na prekid i privremenu obustavu obrade ako osporite tačnost, potpunost i ažurnost podataka.


Zaštita podataka

U cilju zaštite ličnih podataka od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe operator predviđa organizacione, tehničke i kadrovske mjere zaštite. Između ostalog, svi transakcioni podaci su zaštićeni SSL šifrovanjem. Da bismo zaštitili podatke koji se skladište na našim serverima, mi takođe redovno pratimo naš sistem tražeći eventualne propuste i napade, i koristimo najviši nivo sigurnosnih pristupa našim bazama podataka. Međutim, s obzirom da internet nije 100% sigurno okruženje, ne možemo da garantujemo sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje. Vaša je odgovornost da zaštitite bezbjednosti vaših pristupnih parametara.


Završene odredbe

Orion telekom može izmijeniti i/ili dopuniti Politiku privatnosti. O izmjeni ćete biti obaviješteni dostavljanjem informacije o novoj Politiici privatnosti putem adrese elektronske pošte ili aplikacije, sa čim se izričito saglašavate. U Svakom trenutku Politika privatnosti će biti dostupna u okviru aplikacije. Ukoliko niste saglasni sa izmjenama Politike privatnosti možete izvršiti deinstalaciju aplikacije. Ukoliko nastavite da koristite usluge nakon promjene Politike privatnosti smatraće se da ste saglasni sa njenom novom verzijom.