Pozovi 020 450 000

Podnošenje reklamacije


Ukoliko kupac smatra da postoje nepravilnosti u obračunu, podacima na računu ili smatra da postoje neke druge nepravilnosti u vezi sa obavljenom kupovinom, potrebno je da uloži reklamaciju.


Korisnik po navedenim osnovama može podnijeti prigovor na sledeće načine:

  • Dolaskom u poslovnice Orion telekoma i popunjavanjem obrasca „Prigovor korisnika“
  • Pozivanjem Korisničkog servisa Orion telekoma na broj 020 450 000 uz prethodnu identifikaciju
  • Poštanskim putem na adresu Orion telekom, Ulcinjska 7D, 81000 Podgorica, Crna Gora
  • Elektronskom poštom na mail adresu: office@oriontelekom.me sa registrovane email adrese

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, Orion telekom je obrazovao Komisiju za rješavanje reklamacija korisnika. Komisija u čijem sastavu je predstavnik evidentiranog udruženja za zaštitu potrošača i predstavnici Orion telekoma, nadležna je za vršenje nadzora nad rješavanjem reklamacija korisnika i daje načelna uputstva.

Orion telekom neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnijete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnijete od strane kupca.

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane kupca. Uz reklamaciju potrebno je dostaviti i račun. Ukoliko je plaćanje obavljeno putem platne kartice, kupac u reklamaciji obavezno navodi i detalje potvrde o uspešno obavljenom plaćanju.


Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana njenog prijema, dok je rok za rešavanje reklamacije 30 dana od dana njenog prijema. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da kupca obavijesti o produžavanju roka za rješavanje reklamacije i navede rok u kome će je rješiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.