Pozovi 020 450 000

Uslovi korišćenja aplikacije Orion TV


1. ORION TV je usluga koja služi za praćenje digitalne televizije - skup interaktivnih multimedijalnih servisa kao što su televizija/video/audio/tekst/grafika/podaci, preko Orion TV aplikacije instalirane na odgovarajući elektronski uređaj, posredstvom Interneta.


2. Preduslovi korišćenja usluge putem Orion TV aplikacije su kompatibilan elektronski uređaj sa odgovarajućim operativnim sistemom i internet konekcija odgovarajuće brzine, a imajući u vidu da se komunikacija prenosi posredstvom Internet protokola. Tehnički preduslovi korišćenja usluge i podaci o kompatibilnim uređajima i operativnim sistemima su promjenljivi i u svakom trenutku javno dostupni na Google Play store, Apple store i Huawei AppGallery. Korisnicima se preporučuje upotreba Interneta korišćenjem lokalne WiFi mreže, te se posebno upozoravaju da korišćenje aplikacije putem interneta mobilnih operatora (gprs ili 4G i 5G) može prouzrokovati dodatne troškove prema mobilnim operatorima, koje snosi korisnik. Takođe, korisniku se stavlja do znanja da Orion telekom vrši geolociranje upotrebe aplikacije, odnosno da će broj kanala dostupan putem aplikacije biti ograničen u skladu sa pravima Orion telekoma na distribuciju sadržaja, ukoliko korisnik aplikaciju koristi van Orion telekom Internet mreže.


3. Usluga prenosa multimedijalnog sadržaja putem Orion TV aplikacije se može koristiti od strane postojećih korisnika Orion telekom IPTV servisa, kao dodatna tzv. multiscreen usluga, ili kao samostalna usluga. Kao samostalna usluga, Orion TV aplikacija se može koristiti na dva načina: bez naknade (free / demo) i uz naknadu izborom i plaćanjem jednog od ponuđenih paketa usluga. Kada se koristi uz naknadu, to može biti u jednom režimu automatske obnove ili u prepaid režimu.

  • Prepaid - nakon registracije / izbora paketa / izbora načina plaćanja / potvrde izbora / sprovedenog plaćanja i slanja korisniku potvrde o plaćanju. Korisniku se aktivira mjesečna pretplata koja traje 30 dana i nakon isteka ovog perioda pretplata se ne obnavlja automatski, već korisnik mora posebno inicirati korišćenje Orion TV aplikacije novom kupovinom na naprijed opisani način.


4. Postojećim korisnicima IPTV Orion servisa multiscreen usluga aktivira se automatski uz aktivaciju ugovorenog paketa, a korisnik joj pristupa unosom korisničkog imena i šifre koja mu je dodijeljena. Usluga se može koristiti putem smart TV aparata, zableta ili mobilnog telefona, istovremeno na ukupno onoliko uređaja koliko je predviđeno ugovorenim paketom a za korisnike koji uslugu koriste u demo režimu samo na jednom uređaju na kome je usluga instalirana. Korisnicima je obezbijeđena i mogućnost aktivacije dodatnih servisa i doplatnih paketa, u skladu sa ponudom operatora.


5. Korisnici free/ demo verzije aplikacije su saglasni sa emitovanjem promotivnih sadržaja za vrijeme njenog korišćenja. Demo verzija služi za upoznavanje korisnika sa funkcionalnostima i načinom rada aplikacije, pa je operator ovlašćen da prema svom nahođenju ograniči njene funkcionalnosti u ovom režimu rada.


6. Korisnici plaćene verzije su u obavezi da se loguju putem pristupnih parametara (postojeći korisnici odgovarajućeg paketa usluga Orion telekoma) odnosno da se registruju (novi korisnici) tako što će kreirati korisnički nalog unosom zahtijevanih podataka, za čiju tačnost garantuju i odgovaraju. Plaćanja naknada u vezi sa korišćenjem aplikacije se vrši unaprijed ili po izdatom računu u zavisnosti od izabranog i ugovorenog načina plaćanja iz ponude operatora. Aktivacija odabranog paketa pripejd usluga se vrši nakon evidentiranja uredne uplate korisnika.


7. Orion TV Aplikacija je dostupna radi preuzimanja na Google Play store, Apple store i Huawei AppGalery. Orion telekom primenjuje sve uslove i smjernice kompanija Google, Apple I Huawei koje se odnose na način funkcionisanja aplikacije koja je objavljena na relevnatnim prodavnicama i koji su dostupni na web stranici navedenih kompanija. Uputstvo za preuzimanje, instaliranje i korišćenje aplikacije je korisnicima dostupno na WEB stranici Orion telekoma.


8. Orion telekom korisnicima daje ličnu, neekskluzivnu i neprenosivu licencu za korišćenje aplikacije, zadržavajući sva prava intelektualne svojine na aplikaciji u najširem obimu dozvoljenom važećim propisima. Korisniku nije dozvoljeno da kopira, mijenja, pravi izvedena djela, vrši reverzni inženjering i dekompilaciju ili na drugi način pokušava da izdvoji izvorni kod aplikacije ili njegovog dijela.


9. Aktuelne informacije o svim primenjivim naknadama, tarifama, troškovima kao i načinima plaćanja sadržane su u Cjenovniku usluga.


10. Dodatne informacije o online plaćanju platnim karticama:

  • Zaštita privatnosti korisnika:
    Orion telekom se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mejling lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Orion telekoma (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
  • Zaštita povjerljivih podataka o transakciji:
    Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Crnogorska komercijalna banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
  • Povraćaj sredstava:
    U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Orion telekom je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


11. Preduslov korišćenja aplikacije je prihvatanje svih uslova korišćenja Orion TV aplikacije, koji su sadržani u ovim posebnim uslovima i Politici privatnosti, kao i u Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga, koji se shodno primjenjuju na pretplatnički odnos, u dijelu koji nije regulisan ovim Uslovima korišćenja i koji sa njima nije u suprotnosti. Prilikom instalacije aplikacije korisnik potvrđuje da je, u cilju predugovornog informisanja, pročitao sva nabrojana dokumenta i sa njima se saglasio. Dokumenta Orion telekoma koja sadrže uslove korišćenja Orion TV aplikacije su javno dostupna na prodajnim mjestima, WEB stranici operatora, kao i na zahtjev korisnika.


12. Zbog nemogućnosti pouzdane identifikacije prepaid korisnika, preduslov ostvarenja svih prava i obaveza iz pretplatničkog odnosa za čije ostvarivanje je potrebna prethodna identifikacija korisnika, uključujući ali ne ograničavajući se na izjavljivanje prigovora (reklamacije), je registracija prepaid korisnika u skladu sa procedurom operatora.

13. Orion telekom naročito obaveštava korisnika da kvalitet rada aplikacije i telekomunikacionih usluga korišćenih posredstvom aplikacije zavisi od brojnih okolnosti van kontrole Orion telekoma, kao što su podešavanja lokalne računarske mreže, postojanje i kvalitet Internet veze, postojanje firewall-a, ograničavajući propisi na teritoriji na kojoj se koristi i slično. Stoga Orion telekom ne može garantovati da će IPTV usluga putem aplikacije raditi bez prekida, kašnjenja i grešaka, zadovoljiti sve potrebe korisnika i biti neprekidno i na svakom mjestu dostupna. Korisniku će biti omogućeno da prijavi probleme i smetnje u funkcionisanju Orion TV aplikacije putem odabira odgovarajuće opcije u samoj aplikaciji i pozivanjem broja Korisničkog servisa (020450000).

14. Orion telekom zadržava pravo da ukida odnosno dodaje kanale u okviru ugovorenog paketa usluga i ne snosi odgovornost zbog ukidanja pojedinih kanala, niti zbog zbog zatamnjenja (skremblovanja) određenih sadržaja ili kanala emitovanih u okviru programskih paketa. Takođe, pojedini kanali, zbog sistema prenosa, nisu kompatibilni sa pojedinim uređajima. Korisniku se omogućava da putem demo verzije aplikacije provjeri funkcionalnost kanala.

15. Korisnik se obavezuje da omogući ažuriranje aplikacije odnosno preuzimanja unaprjeđenja aplikacije koja su kreirana u obliku promjene interfejsa, popravki grešaka, poboljšanja kompatibilnosti sa uređajima odnosno softverom, novih modula ili potpuno novih verzija aplikacije. Orion telekom zadržava pravo da onemogući korišćenje aplikacije koja nije ažurirana odnosno zastarelih verzija aplikacije uz prethodno obaveštavanje korisnika 15 dana unaprijed. Za vrijeme nadograđivanja aplikacije ili radova na infrastrukturi koja omogućava korišćenje aplikacije, aplikacija odnosno pojedine njene funkcionalnosti mogu biti nedostupni.

16. Preduslov korišćenja plaćene aplikacije je uredna uplata. Orion telekom će onemogućiti korišćenje aplikacije nakon isteka perioda za koji je uplaćena (prepaid korisnici), odnosno u slučaju dospjelih a neplaćenih računa u skladu sa Opštim uslovima pružanja i korišćenja usluga (postpaid).

17. Aplikacija može sadržati promotivne informacije, linkove i sl. do drugih dokumenata ili web lokacija, kojima korisnik pristupa na sopstvenu odgovornost, budući da Orion telekom njima ne upravlja niti ima nadzor nad njihovim kreiranjem.

18. Sve ideje za nove proizvode, tehnologije, promotivne akcije, prijave smetnji i druge povratne informacije u vezi sa radom aplikacije ili telekomunikacionih usluga ne smatraju se povjerljivim informacijama i korisnik je saglasan da ih Orion telekom iskoristi bez obaveze plaćanja naknade korisniku.

19. Korisnik je saglasan da mu Orion telekom sve relevatne informacije u vezi sa korišćenjem aplikacije može prosljeđivati putem registrovanih podataka korisnika, aplikacije i/ili putem mobilnog telefona korisnika.

20. Uslovi korišćenja aplikacije Orion TV su podložni promjenama koje se vrše na način koji je predviđen Opštim uslovima Orion telekoma. Ukoliko korisnik nije saglasan sa promjenama, može raskinuti pretplatnički odnos.


Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja povodom uslova korišćenja, molimo da nas kontaktirate: